פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

פוליסת ביטוח | מחיר ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית-ביטוח אחריות מקצועית

 

בעלי מקצועות חופשיים רבים מחזיקים בנוסף לפוליסות הביטוח הרגילות שלהם גם פוליסות ביטוח אחריות מקצועית. בין אם מדובר בעורכי דין, בעיתונאים, במהנדסים, באדריכלים ובמקצועות שונים ומשונים אחרים, המשותף להם הוא האפשרות התיאורטית שאחד מלקוחותיהם יחוש שנפגע או שספג נזק בעקבות עבודתם ויתבע אותם בתביעת פיצויים.

ביטוח אחריות מקצועית מעניק לכל אותם בעלי מקצועות חופשיים כיסוי ביטוחי במקרי תביעת פיצויים אם יוגשו נגדם על ידי לקוחות שיטענו כי נגרמו להם נזקים. אותם נזקים הכלולים בכיסוי הביטוחי של ביטוח אחריות מקצועית הם נזקים שנגרמים כתוצאה מכך שבעל המקצוע לא עמד, לטענת הלקוח התובע, בסטנדרטים הנדרשים מכל בעלי אותו מקצוע או כתוצאה מרשלנות של בעל המקצוע בעת עבודתו.

ביטוח אחריות מקצועית יכול להיות מופעל במקרים של תביעות לרשלנות, לטעות או למחדל של בעל המקצוע. אולם פוליסות ביטוח אחריות מקצועית כוללות סייגים ברורים שעל פיהם במקרים של פעולה לקויה שנעשתה בזדון על ידי בעל המקצוע – לא יכסה ביטוח אחריות מקצועית את המחדל ובעל המקצוע לא יקבל כל פיצוי כספי.

פוליסות ביטוח אחריות מקצועית מכסות גם את הוצאות המשפט שיידרש בעל המקצוע לשלם כאשר תוגש נגדו תביעה בגין רשלנות. אולם חשוב מאוד לזכור שישנן חברות ביטוח הדורשות מן המבוטחים לקבל מהן הסכמה מראש ובכתב במקרים של תביעה משפטית, לצורך הכרה בתביעה וקבלת פיצוי כספי בגינה. אם לא יתקבל אישור מראש – לא יקבל בעל ביטוח אחריות מקצועית את הפיצוי הכספי על הוצאות המשפט מחברת הביטוח.

 

אם יבוא אחד מבעלי המקצועות החופשיים המבוטחים בביטוח אחריות מקצועית ויתמה מהו גבול הכיסוי הביטוחי והאם הוא יידרש להמשיך את תשלומי הביטוח עד יומו האחרון, גם לאחר הפרישה, מחשש שייתבע על ידי אחד מלקוחותיו לשעבר – אפשר להרגיע אותו. הכיסוי הביטוחי של ביטוח אחריות מקצועית הוא על כל מקרה ביטוחי שאירע במהלך תקופת הביטוח – גם אם התביעה בגין אותו מקרה הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח.

 

חשוב גם לזכות שפוליסות ביטוח אחריות מקצועית מוגבלות בדרך כלל במה שנקרא בשפה המקצועית 'גבול אחריות'. מדובר ברף העליון של הפיצוי הכספי שיוענק למבוטח על ידי החברה המבטחת. לאחר העברת הסכום הזה – מסתיימת תקופת הביטוח.

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*